ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Správce

DLF Seeds, s.r.o.

Sídlo

Fulnecká 95, 741 47 Hladké Životice

Email

office@dlf.cz

 

Informace ke zpracování osobních dat
Ochrana osobních údajů je prioritou naší organizace, níže poskytujeme podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů v naší organizaci a o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a další informace týkající se zpracování osobních údajů.

DLF Seeds, s.r.o. se sídlem Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice, IČ 60321482 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Při zpracování osobních údajů dodržujeme v naší organizaci přísná pravidla a dbáme na to, aby k nim měly přístup jen oprávněné osoby. Bez Vašeho vědomí nepředáváme Vaše osobní údaje mimo strukturu naší organizace, mimo případy Vámi poskytnutého souhlasu, případně kdy nám to ukládá právní předpis nebo nás k tomu právní předpis opravňuje nebo pokud se jedná o náš oprávněný zájem.

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo ochrana našich právních zájmů.

Právo na informace
Vašim právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat i doplňující informace k vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, nepřiměřeně se opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o Vás evidujeme, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na ochranu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (např. změna příjmení, změna e-mailové adresy apod.), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (např. emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoliv odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění jakékoliv smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování. 

Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obracet na email office@dlf.cz nebo na sídlo naší společnosti:

DLF Seeds, s.r.o
Fulnecká 95
742 47 Hladké Životice

Zaslání novinek – newsletter – zpravodaj na email
V případě, že máte zájem od DLF Seeds, s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využívaním Vaší emailové adresy, jména, příjmení, popř. společnosti, budeme tyto údaje zpracovávat výhradně k těmto účelům. DL Seeds, s.r.o. nepředává takto získané informace žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoliv v budoucnu rozhodnete, že již od DLF Seeds, s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedených informací v těle zaslaného newsletteru, nebo emailem, či písemně na adresu sídla společnosti.