Historie DLF

DLF Seeds, s.r.o. je současné jméno Šlechtitelské stanice Hladké Životice, jejíž historie sahá do roku 1947. Jejím úkolem bylo udržování a množení rožnovských odrůd trav a postupně se rozvinulo vlastní šlechtění zaměřeno na tvorbu nových tetraploidních odrůd krátkodobých jílků a jetele lučního, později se šlechtění rozšířilo na většinu hospodářsky významných travních druhů.

Tato stanice byla do přelomu devadesátých let začleněna do Československého systému šlechtění. V roce 1995 se stala Šlechtitelská stanice samostatnou. Z důvodu množství šlechtění a odbytu osiva vyšlechtěných odrůd došlo ke spojení Šlechtitelské stanice Hladké Životice s významnou dánskou šlechtitelskou a semenářskou firmou DLF.

Vývoje Šlechtitelské stanice Hladké Životice
 

Šlechtitelská stanice Hladké Životice byla založena z popudu akademika Jaroslava Šimona, profesora VŠZ v Brně. Od svého založení do konce r. 1956 zde převládaly na stanici výzkumné úkoly agrotechnického a pícninářského charakteru s odrůdovým zkušebnictvím obilovin, luštěnin, okopanin a některých pícnin. Šlechtění vytrvalých pícnin bylo zahájeno v r. 1956 příchodem Ing. Světlíka, CSc. a výrazně podpořena o dva roky později příchodem Ing. Bajera  Od roku 1960 začíná významné období šlechtění a v následujících deseti letech bylo polyploidní a mutační šlechtění hlavními šlechtitelskými metodami rozvoje za působnosti Ing. Fojtík, CSc .

V 70. letech se začíná rychle rozvíjet rodová hybridizace jílků s kostřavami (Festulolium), která přinesla další rozvoj technologického zázemí stanice.

Období porevoluční, jež následovalo po roce 1989, přineslo s sebou možnost vzniku samostatné menší firmy, jež Šlechtitelská stanice využila v roce 1995. Vzhledem k tomu, že trh s osivem jetelů a trav je v České a Slovenské republice poměrně malý, přišlo rozhodnutí spojit se s velkou zahraniční semenářskou firmou, kdy našim partnerem byla vybrána dánská společnost DLF - Trifolium.  

Na základě dohody jsme přes DLF začali přihlašovat naše odrůdy v řadě evropských a amerických zemí a naopak dánské odrůdy jsme přihlašovali zde v České republice.

O tom, že naše práce byla úspěšná, svědčí fakt, že od zahájení šlechtění v r. 1956 do r. 2002 bylo na stanici vyšlechtěno celkem 36 odrůd, z toho 6 odrůd tetraploidního jetele lučního a 30 odrůd trav, z nichž 13 rovněž tetraploidních.

Velmi úspěšná byla i rodová hybridizace jílku mnohokvětého s kostřavami (rákosovitou a luční), zakončená povolením 7 odrůd - hybridů Festulolium.

V současné době je celkem 19 našich odrůd zapsáno na listinách evropských států, USA a Kanady. Zároveň dochází k postupné přeměně naší společnosti z původně pouze šlechtitelské na šlechtitelskou a semenářskou firmu. Tomu odpovídá i narůstající objem prodeje osiv naších a dánských odrůd v České republice i v zahraničí.

V současné době firma zaujímá 50 % evropského trhu se svými úspěšnými odrůdami a zároveň rozvíjí své šlechtění v dalších odrůdách.

Vzhledem k rozšíření a spojení s několika dalšími světovými semenářskými firmami došlo v roce 2015 k rembrandingu společnosti a sjednocení názvu na DLF.