Festulolia v lučních směsích za sucha 

Znamenitá odezva kostřavovitých hybridů festulolium na protichůdné výkyvy počasí mne přiměla připomenout zemědělské veřejnosti jejich vysokou užitnou hodnotu. Kostřavovitá festulolia byla šlechtěna jako náhrada málo vytrvalých odrůd kostřavy luční v trvalých travních porostech. V Hladkých Životicích byly
vyšlechtěny nejprve odrůdy lučního typu (Felina, Hykor). Po vyzkoušení ve směsích v maloparcelních pokusech na stanici i dalších pracovištích v bývalém Československu, a následně v poloprovozních pokusech, došlo na široké využívání ve směsích v praxi.

Prodávané směsi i směsi s nově vyšlechtěnými odrůdami průběžně na stanici ověřujeme a zkoušíme, pokusy představujeme zájemcům na polních dnech,
i mimo dny otevřených dveří. Vytrvalost kostřavovitých festulolií jsme měli ověřenou jak v dlouhodobých pokusech v Hladkých Životicích (2001 až 2012), tak i v zemědělské praxi. V posledních letech jsme bohužel z různých důvodů tak dlouhodobé pokusy nedrželi, ale přece jen část velmi suché periody a následné více než poloviny vegetace srážkově velmi bohatého roku 2020 jsme z pokusů vysetých na jaře 2017 schopni dokumentovat. Pokusy budou sledovány i v následujících letech.

V článku uváděné výsledky poukazují na jejich suchovzdornost, konkurenční schopnost a následné omlazení po srážkách, dokumentované výnosy píce,
a jejich zastoupení v porostech v průběhu tří let. Vybral jsem z širšího souboru pro zestručnění nejprodávanější následující vytrvalé směsi festulolií, a pro srovnání uvádím i luční směs bez festulolií a tetraploidních odrůd (pro chráněná území):

  • Psárková směs pro vlhké louky                            Meadowmax 1
  • Ovsíková směs pro velmi suché louky                 Meadowmax 2
  • Kostřavová směs pro suché louky                        Meadowmax 3
  • Směs pro výrobu sena do vlhčích podmínek        Louka 5
  • Směs pro výrobu sena do sušších podmínek        Louka 6
  • Dočasná až vytrvalá luční směs bez festulolií

PRŮBĚH POČASÍ
Po výsevu do krycího ovsa ještě v chladném dubnu 2017 bylo srážek dostatek, avšak suchý a teplý květen napomáhal škůdcům – vzcházející porosty napadla bzunka. Také se začali rozšiřovat hraboši, které ani srážkově velmi bohaté září neutlumilo a od jara 2018 postupně z porostu vyžrali z lučních směsí během 1. užitkového roku většinu jetelovin. Zbytek jim padl za oběť v první polovině druhého užitkového roku. Jeteloviny tedy kromě prvního užitkového roku neovlivnily výrazně výnosy směsí, v jednotlivých sečích ani celkových sklizních ročníků.

VÝNOSY SMĚSÍ
Výnosy byly od druhého roku podporovány především dusíkatým hnojením, a vyjadřují mj. příznivou reakci převládajících kostřavovitých festulolií na výživu. Pro přihnojování lučních směsí dusíkem byly použity dávky 60 kg N/ha pro první a druhou seč, další seče dostaly 40 kg N/ha ve formě LAV 27.

Výnosy a složení směsí v průběhu 1. užitkového roku ovlivnil ve všech směsích přítomný jílek vytrvalý. Mírná zima umožnila jílku růst od podzimu s malými přestávkami až do jara, proto v porostu byl v první seči 2018 v lučních směsích zastoupeny asi z 1/3, pochopitelně potlačoval odnožování pomaleji se rozvíjejících druhů trav. Na druhé straně výrazně zvýšil v roce 2018 kvalitu píce lučních směsí v prvních, a částečně i ve druhých sečích. Vitální a suchovzdorná kostřavovitá festulolia a kostřava rákosovitá Kora postupně zvyšovaly zastoupení v porostech směsí (viz grafy 1–6) ve třetím užitkovém roce 2020 se významným způsobem podílela na zvýšení výnosu ve srovnání s prvním užitkovým rokem. Převažující podíl festulolií v sečích (grafy 1–6, tab. 1) především ve třetím užitkovém roce většinou odpovídal jejich vysetému podílu ve směsi. Je však třeba připomenout, že ve směsích do vlhka (Meadowmax – 1 a Louka 5), obsahujících odrůdu psárky luční Vulpina, se tato ve srážkově příznivém roce rovněž významně podílela na zvýšení výnosu; suché roky ji z porostu nevytlačily. Jak vyplývá z tab. 1, v těchto směsích se kostřavovitá festulolia nerozmohla tak, jako ve směsích bez psárky. Podíly druhů v sečích byly posuzovány metodou projektivní dominance. Nárůst výnosů ve třetím roce ve srovnání s prvním užitkovým rokem se ve směsích s festulolii pohyboval od 6,5 % do 15 %, přičemž v předchozím roce 2019 dosahovaly výnosy kolem 75 % roku prvního. Luční směs bez festulolií ve třetím roce překonala výnos prvního roku o necelá dvě procenta, ale především zásluhou psárky, která ve vlhkém roce ve směsi výrazně převládala (viz tab. 2 a graf 7). Poslední seče lučních porostů je možné – a výhodné – přepásat, popř. obrůstají-li tyto i po poslední seči, jsou – li dostupné pro přehnání zvířat a lze zajistit jejich oplocení. S ohledem na převládající kostřavovitá festulolia je výhodné je částečně využít i pro zimní pastvu.

ZÁVĚREM
Z výsledků pokusů, ale také z poznatků z praxe vyplývá, že i v suchých ročnících je možné zakládat nové porosty (popř. někde na nezdegradovaných porostech přisévat), pravda ne vždy se 100% úspěšností, protože lokálně mohou být podmínky opravdu extrémní (severozápadní Čechy měly výrazně méně srážek i v roce 2020). Použití směsí s kostřavovitými festulolii přináší pro zajištění výroby krmiv z travních porostů lepší výsledky, jejich schopnost regenerace po suchém období je velmi vysoká. Opět se odkáži na zkušenosti z praxe – kdo i v suchých letech obnovoval porosty, které sice v případě, že se ujaly, nedávaly hned vysoké výnosy – ale v nesrovnatelně lepší kvalitě než vyčerpané původní porosty. Ve vláhově příznivém roce 2020 se potom v plné síle projevila jejich životaschopnost, a chovatelé sklízeli vysoké výnosy siláží či sena. A co je ale důležité, že skladba porostů skýtala vynikající kvalitu a už jen záleželo na tom, jak se podařilo v deštivém období sklidit. Většinou více siláží než sena. Neobnovené porosty rovněž obrůstaly mnohem lépe, ovšem vyšší sklizně byly velmi často dány vysokými nebo zcela převládajícími podíly plevelů na úkor kvalitních trav, které se v suchých periodách naprosto vysílily nebo i vyhynuly.

  

 

autor: Ing. Ivan Houdek
článek byl publikován také v odborném časopise Úroda, nakladatelství ProfiPress

Potřebujete poradit, ale nevíte, na koho obrátit? Jsme zde pro Vás!
Stačí popsat problém a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.
office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
 
PŘIHLÁSIT SE