Jak udržet produkci pícnin v měnícím se klimatu

V září se konala v pořadí 35. konference organizace EUCARPIA sekce Pícniny a okrasné a užitkové trávy, kterou uspořádali Zemědělský výzkum s. r. o. Troubsko a Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR v hotelu Avanti v Brně. Hlavním tématem konference, které se zúčastnilo 113 šlechtitelů a výzkumných pracovníků v oblasti pícnin a trávníků z celkem pětadvaceti zemí, byla klimatická změna a boj s jejími negativními následky. Kromě odborných přednášek zavítali účastníci akce také na šlechtitelskou stanici DLF Seeds, s. r. o. v Hladkých Životicích, kde se seznámili s její pokusnickou a šlechtitelskou činností.

Tématem letošního ročníku konference byly nové technologie, strategie a plodiny k udržení produkce pícnin v měnícím se klimatu. Akce zaměřená na pícniny a trávy proběhla v Brně již po druhé, první obdobná sekční konference se konala již v roce 2003 v hotelu Voroněž. Jedním z hlavních bodů konference bylo představení používaných plodin schopných odolávat extrémním klimatickým podmínkám, aniž by to mělo negativní dopad na výnos nebo kvalitu.

Rychlejší vývoj nových odrůd

Experti z různých koutů světa prezentovali své výzkumy a pokroky v oblasti genetického inženýrství a šlechtění plodin. „Klimatická změna a boj s ní – to bylo hlavní téma konference a přes šest desítek přednášek se věnovalo různým aspektům klimatické změny a nástrojům, kterými je možno vypořádat se s jejími následky. Šlechtitelé začali rutinně využívat celou řadu nástrojů, které jim slouží k rychlejšímu vývoji nových odrůd. Výzkumníci byli schopni identifikovat geny, které jsou zodpovědné za řadu vlastností. Konference také zdůraznila význam mezinárodní spolupráce a sdílení znalostí v boji proti klimatickým změnám. Zúčastnění odborníci se shodli na tom, že tímto způsobem lze dosáhnout optimálních řešení, která pomohou zajistit udržitelnou budoucnost v oblasti produkce krmiv,“ shrnul hlavní závěry konference předseda vědeckého výboru doc. RNDr. David Kopecký, Ph.D., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Olomouci.

Organizace EUCARPIA byla založena v roce 1956 a sdružuje více než tisíc členů různých národností a zájmů v celkem jedenácti sekcích a několika pracovních skupinách. Každá sekce se zabývá určitou oblastí výzkumu nebo konkrétními skupinami plodin. „EUCARPIA si klade za cíl podporovat vědeckou a technickou spolupráci v oblasti šlechtění rostlin s cílem podpořit jeho další rozvoj. Za tímto účelem asociace pořádá konference, na nichž se projednávají obecné nebo specifické problémy ze všech oblastí šlechtění rostlin a základního a aplikovaného výzkumu. Členové sekce se setkávají každé dva roky na sekčních konferencích a také každé čtyři roky na generálním kongresu. Tyto kongresy jsou příležitostí pro všechny členy EUCARPIA k diskusím o obecnějších problémech a postupech šlechtění a výzkumu plodin,“ uvedl doc. Kopecký.

Výzkum v Hladkých Životicích

Součástí několikadenního programu byla také mid-tour, při které měli účastníci konference možnost seznámit se s výzkumem a činností šlechtitelské stanice DLF Seeds, s. r. o. „Šlechtitelská stanice Hladké Životice loni oslavila 75 let. Jejím hlavním úkolem bylo množení a udržování rožnovských odrůd trav a následně vlastní šlechtění trav a jetelů. Na stanici bylo za dobu její existence registrováno více než 120 odrůd. Celosvětově uznávané je zejména šlechtění festulolií. V roce 1996 se Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s. r. o. spojila s dánskou šlechtitelskou a semenářskou firmou DLF, tak vznikl současný název DLF Seeds, s. r. o.,“ prozradil hlavní šlechtitel Ing. Libor Jalůvka, Ph.D., který má na starosti chod celé stanice.

Stěžejními druhy, za které jsou v Hladkých Životicích odpovědni v rámci šlechtění pro celou Evropu a částečně i pro svět jsou jílek jednoletý a jílek mnohokvětý a všechny typy festulolií, dále kostřava luční a jetel luční. Z minoritních druhů jsou to sveřepy, ovsík vyvýšený, trojštět žlutavý, bojínek a psárka. Z jetelovin šlechtí také inkarnát.

Trávníkové a pícní pokusy

Na šlechtitelské stanici si mohli zahraniční odborníci prohlédnout nejnovější trávníkové a pícní pokusy, které demonstrují odolnost a produktivitu nových odrůd v reálných podmínkách. Detailní informace o vlastnostech vyšlechtěných a testovaných odrůd trav a jetelů a lučních a pastevních směsí poskytli Ing. Ivan Houdek a Ing. Vladimír Černoch.

„Cílem bylo představení našich pícních a trávníkových pokusů. Jsme jednou z největších šlechtitelských firem na světě, takže pokrok, kterým jsme za uplynulých 20 let prošli, je značný. Travám se v oblasti Hladkých Životic v Moravskoslezském kraji daří, tuto lokalitu vybrali již naši předchůdci. Díky srážkovému stínu Beskyd a Jeseníků zde panují ideální podmínky pro testování na suchovzdornost pícnin,“ řekl Libor Jalůvka a Ivan Houdek dodal, že půdy v Poodří jsou velmi těžké až extrémně těžké. Ale jejich výhodou je, že jsou sice vysychavé, ale vododržné, takže díky vyšší hladině spodní vody půdy nikdy nevyprahnou jako na Sahaře. „Pro sklizeň na semeno jsou sušší roky lepší a úkolem nás šlechtitelů je v současné době šlechtit odrůdy na suchovzdornost, a právě k tomu máme v Hladkých Životicích ideální podmínky,“ konstatoval hlavní šlechtitel s tím, že díky obdobným klimatickým podmínkám mohou vyšlechtěné materiály dodávat do zemí severní Evropy, Alpským zemím, ale i do severní Ameriky, Kanady a Ruska.

Šlechtění a testování

„V rámci celé firmy DLF zodpovídá naše stanice za šlechtění jílků jednoletých, mnohokvětých, jetele lučního a festulolií. Ve šlechtění festulolií již třicet let spolupracujeme s Ústavem experimentální botaniky – pracovištěm Akademie věd v Olomouci, zejména s prof. Jaroslavem Doleželem a doc. Kopeckým,“ nastínil Ing. Vladimír Černoch, šlechtitel z DLF Seeds s tím, že Festulolia, tedy mezirodoví kříženci mezi rodem kostřava a jílek, jsou dominantou šlechtitelské stanice a první povolené odrůdy vznikaly koncem 80. a začátkem 90. let. Jde o světový unikát, který disponuje vysokým výnosem a kvalitou píce jako má jílek a suchovzdornost a vytrvalost má po kostřavě. Festulolia se běžně vyskytují v přírodě, ale nejsou fertilní a neprodukují další generace, což se šlechtitelskou prací podařilo odstranit,“ vysvětluje dále Libor Jalůvka.

Hladké Životice jsou hlavním testovacím lokalitou pro Evropu. Pokusné plochy zahrnují více než 12 000 trávníkových parcelek a kolem 4 500 pícních parcel, které se pravidelně vyhodnocují a na základě dosažených výsledků prochází registračním řízením pod vedením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Odrůdy se zkouší na sedmi lokalitách v Evropě po tři vegetační sezóny, součástí odzkoušení jsou také odlišné managementy agrotechniky včetně zatěžování.

„Hlavním cílem je, aby se dostaly nově vyšlechtěné a odzkoušené odrůdy co nejdříve do pěstitelské praxe po celém světě, proto stanice DLF Seeds osivo také sama i ve spolupráci s množiteli vyrábí, čistí a míchá,“ dodal šlechtitel.

Suchovzdornost trav

Vzhledem k měnícímu se klimatu, kdy je množství srážek sice stejné, ale jejich rozložení se v průběhu vegetace mění, se pozornost šlechtitelů zaměřuje na suchovzdornost trav. Šlechtitelské ambice se soustřeďují na to, aby odrůdy produkovaly hmotu i v době sucha, a aby se po konci období sucha rychle nastartoval jejich růst. V rámci hodnocení druhů a hybridů na sucho pomocí australské metody DArT array a PCR sekvenování a dalších molekulárních metod se šlechtitelé snaží najít geny, které mají vliv na odolnost k suchu. „Pokud nalezneme markery, které by jednoznačně určovaly odolnost k suchu, mohli bychom na základě testování jednotlivých genotypů nebo rostlin vyhledat rostliny odolné k suchu,“ řekl Ing. Černoch. „Zajímavý výzkum pomocí zařízení pro screening kořenů RadiMax ukázal, že kostřavovitá a jílkovitá Festulolia jsou možným řešením problémů se suchem v budoucnosti. Křížením kostřav a jílků získáme rostliny s hlubšími kořeny. Festulolia ve směsi zvyšují výnosy píce i energie, dobře rostou i ve vyšších a suchých polohách od brzkého jara do podzimu. Navíc umožňují v podmínkách s nízkou sněhovou pokrývkou i zimní pastvu,“ zdůraznil Ing. Houdek s tím, že festulolia splňují předpoklady pro podporu udržitelné a inovativní zemědělské produkce.

Autor: Pančíková Jana
Publikováno: ProfiPress titul Farmář 11/23
Foto: archiv DLF, účastníci kongresu Eucarpia, pícní a trávníkové pokusy


ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? JSME ZDE PRO VÁS!

Stačí nám napsat a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.

office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
PŘIHLÁSIT SE